Informacje RODO

Informacje zgodne z RODO

  1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym na stronie skarzynski.pl odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych
  2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest MEGA SPORT Jerzy Skarżyński, ul. Maratońska 1, 71-844 Szczecin e-mail: jerzy@skarzynski.pl, telefon: 605 34 8765.
  3. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia danych, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  4. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są firmy udostępniające serwery do prowadzenia sklepów, firmy obsługujące płatności internetowe, osoby prowadzące księgowość Administratora i doradcy prawni.
  5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów na stronie w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.